Definicje:

BOK: telefoniczne biuro obsługi klienta, odpowiedzialne za pomoc przed realizacją zamówienia, w trakcie oraz po realizacji zamówienia, w tym za prowadzenie procesów reklamacyjnych.

DHL: firma kurierska DHL (adres strony internetowej: www.DHL.com.pl, infolinia: 0801400373 lub 22 5775555).

FORMULARZ REJESTACYJNY: zamieszczony na stronie internetowej www.elektrosalon.pl formularz, wypełniany przez Klienta, w celu założenia Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA: zamieszczony na stronie internetowej www.elektrosalon.pl formularz, wypełniany przez Klienta w celu dokonania zakupu artykułów oferowanych przez Sklep do sprzedaży.

HASŁO: ciąg znaków alfanumerycznych, umożliwiający autoryzację w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.

INPOST: Firma Inpost (adres strony internetowej: www.paczkomaty.pl, infolinia: 0801400100).

KLIENT: osoba zawierająca oraz zamierzająca zawrzeć umowę z Sklepem za pośrednictwem witryny www.elektrosalon.pl (w tym Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta).

KONSUMENT: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO: podstrona witryny www.elektrosalon.pl, w której Klient ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi, kontroli i obserwowania stanu zaawansowania złożonych zamówień.

LOGIN: ciąg znaków alfanumerycznych /adres e-mail/, indywidualizujący Klienta zarejestrowanego uprzednio w bazie internetowej Sklepu.

OPERATOR POCZTOWY: Poczta Polska S.A., lub firma kurierska DHL, lub Firma INPOST.

POCZTA: Poczta Polska S.A. (adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl, infolinia: 0801333444).

PUNKT ODBIORU OSOBISTEGO: lokal, w którym w określonych godzinach możliwe jest odebranie zamówionego Towaru.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA: osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REGULAMIN: niniejszy Regulamin Sklepu.

REJESTRACJA: czynność jednorazowa polegająca na utworzeniu Konta przez Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sklep w witrynie www.elektrosalon.pl .

SKLEP: Extramarket.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305447, posiadająca NIP: 8133553819, REGON: 180335100.

STRONA INTERNETOWA: witryna www.elektrosalon.pl .

TOWAR: rzecz ruchoma będąca w ofercie sprzedaży Sklepu, której dotyczy umowa sprzedaży.

ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli Klienta, wyrażone w formie elektronicznej, bezpośrednio zmierzające do zawarcia drogą elektroniczną umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep.

Rozdział I.               POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez Sklep przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, poprzez Stronę internetową.
 2. Informacje znajdujące się na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 tej ustawy.
 3. Przedmiotem działalności Sklepu prowadzonej za pośrednictwem Strony internetowej jest sprzedaż, na podstawie umowy zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Towarów z branż: oświetlenie, elektryka, elektronika, narzędzia, dom i ogród, artykuły budowlane, artykuły dziecięce, komputery i akcesoria, uroda, różności, AGD, biuro.
 4. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez taką osobę 18. roku życia, do zawarcia umowy z Sklepem niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego Klienta, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wszelkie czynności związane z zawieraniem umów z Sklepem mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na podstawie ustawy, umowy lub stosownego pełnomocnictwa.
 5. Sklep za pośrednictwem Strony internetowej prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa zakupionych w Sklepie Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Klient zamierzający zawrzeć z Sklepem umowę za pośrednictwem Strony internetowej powinien mieć dostęp do łącza internetowego.
 7. Dla prawidłowego pod względem technicznym przebiegu procesu zawarcia Umowy Klient powinien mieć dostęp do przynajmniej jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8-9, Mozilla Firefox 4.x-10.x, Opera 11.x, Google Chrome 14.x, lub ich nowszych wersji.  Optymalna rozdzielczość wynosi: 1024x768.

Rozdział II.              ASORTYMENT SKLEPU

 1. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży na Stronie internetowej są fabrycznie nowe i jeżeli jest to wyraźnie określone w szczegółowym opisie towaru – są objęte gwarancją producenta.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar sprawny, nie zawierający wad fizycznych i prawnych.
 3. Wszystkie dane techniczne i użytkowe Towarów zamieszczone na Stronie internetowej pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów Towarów, chyba że w opisie określono inaczej. Zdjęcia zamieszczone na Stronie internetowej są zdjęciami rzeczywistymi konkretnych Towarów, jeżeli zostało to wyraźnie określone, w pozostałych przypadkach są to zdjęcia poglądowe.
 4. Towary oferowane przez Sklep pod względem dostępności dzielą się na następujące grupy:
  a) dostępny do 24 godzin – Towary znajdujące się aktualnie w magazynie Sklepu;
  b) dostępny do 2-3 dni – Towary znajdujące się aktualnie w magazynie Sklepu lub w magazynach naszych dostawców;
  c) dostępny do 14 dni – Towary znajdujące się aktualnie w magazynie Sklepu lub w magazynach naszych dostawców;
  d) niedostępny – Towary, które aktualnie nie znajdują się w magazynie Sklepu;
  e) na zamówienie – Towary, które nie znajdują się aktualnie w magazynie Sklepu, ale istnieje możliwość ich zamówienia u dostawcy Sklepu.

Rozdział III.             SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów oferowanych w Sklepie są wyrażone w polskich złotych oraz są wyrażone w kwocie brutto, tj. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które są doliczane odrębnie na zasadach określonych w Regulaminie. Klient informowany jest, nie później niż w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość, o wszelkich łącznych kosztach związanych z transportem, dostarczeniem, usługami pocztowymi oraz innymi kosztami związanymi z zakupywanym Towarem.
 2. Zamówienie należy złożyć korzystając z Formularza zamówienia zamieszczonego na Stronie internetowej.
 3. Klienci mogą składać Zamówienia w następujący sposób:
  a) za pomocą Konta, po uprzednim zalogowaniu się na Stronie internetowej (Klienci Zarejestrowani). Rejestracja odbywa się na podstawie danych wpisanych przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na Stronie internetowej.
  b) bez potrzeby Rejestracji i zakładania Konta (Klienci Niezarejestrowani).
 4. Rejestracja umożliwia Klientowi składanie zamówień za pomocą Konta. Rejestracja umożliwia ponadto śledzenie statusu złożonych Zamówień oraz pozwala na sprawdzanie ich historii.
 5. Proces składania Zamówienia przez Klienta składa się z następujących etapów:
  a) „dodanie” zamawianego Towaru do wirtualnego „koszyka zakupów”.
  b) określenie ilości zamawianego Towaru.
  c) podanie (dla Klientów Niezarejestrowanych) albo potwierdzenie (dla Klientów Zarejestrowanych) danych osobowych Klienta;
  d) dokonanie wyboru jednej z akceptowalnych przez Sklep form płatności za Towar, poniżej wyszczególnionych:
  - przelew bankowy – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu, dokonana przed dokonaniem dostawy Towaru Klientowi.
  - płatność on-line – płatność dokonywana za pośrednictwem profesjonalnych  podmiotów obsługujących płatności.
  - pobranie – płatność w formie gotówkowej przy odbiorze Towaru (dotyczy tylko przesyłki doręczanej za pośrednictwem kuriera DHL lub Inpost). Wartość pobrania nie może przekroczyć kwoty 5000,- (pięć  tysięcy) złotych.
  - gotówka przy odbiorze – płatność w formie gotówkowej przy odbiorze Towaru w jednym z Punktów odbioru osobistego.
  e) podanie danych niezbędnych do dokonania doręczenia Towaru.
  f) potwierdzenie zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu.
  g) ostateczne potwierdzenie Zamówienia, za pomocą przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Sklep informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę wynikających z wyboru sposobu płatności za Towar oraz wynikającej z wyboru właściwego Operatora pocztowego, na etapie składania Zamówienia, przed wyrażeniem woli związania się umową.
 7. Do ceny Towaru w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności, określonej w ust. 5 lit. d) tiret 2 (płatność on-line), Sklep każdorazowo dolicza dodatkową opłatę związaną z koniecznością zlecenia obsługi tej transakcji płatniczej podmiotowi zewnętrznemu. Informacja o wysokości tej opłaty podawana jest Klientowi po wyborze formy płatności, przed wyrażeniem woli związania się umową.
 8. W przypadku wadliwie wypełnionego Formularza zamówienia, Zamówienie jest traktowane jako niezłożone.
 9. Nie jest traktowane jako niezłożone Zamówienie, jeżeli w Formularzu zamówienia umieszczono dane błędne lub świadomie fałszywe, o których to okolicznościach Sklep nie może mieć wiedzy przy zachowaniu należytej staranności. Zastosowanie w tym przypadku znajduje ust. 14 Rozdziału IV. Regulaminu.
 10. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Sklep w zakresie prawidłowości wypełnienia lub prawdziwości podanych danych w Formularzu zamówienia, pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia i weryfikacji. W przypadku nieuzyskania odpowiednich wyjaśnień Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o takim fakcie oraz poda przyczynę z jej uzasadnieniem.
 11. Umowa między Sklepem a Klientem zawierana jest w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 12. Zamówienia Klienci mogą składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Potwierdzanie Zamówień i ich realizacja oraz obsługa Klientów odbywa się w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze.
 13. Zamówienia złożone w danym dniu roboczym do godziny 11:00 realizowane są tego samego dnia, zamówienia złożone po godzinie 11:00 realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 14. Sklep wystawia fakturę niezwłocznie po zawarciu umowy i przesyła ją Klientowi w formie elektronicznej lub na żądanie Klienta także w formie papierowej na adres wskazany przez Klienta.
 15. Faktura, która zgodnie z życzeniem Klienta powinna zawierać jego NIP, może zostać wystawiona wyłącznie na podstawie paragonu, który zawiera NIP Klienta.
 16. Przy dokonywaniu płatności za Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.

Rozdział IV.            REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

 1. Doręczenie Towaru Klientowi realizowane jest przez Operatora pocztowego wybranego przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Za pośrednictwem Poczty mogą być doręczane jedynie przesyłki, których wartość nie przekracza kwoty 150,- zł (sto pięćdziesiąt), oraz których rozmiar nie przekracza: długość 60 cm, szerokość 50 cm, wysokość 30 cm. Za pośrednictwem Inpost mogą być doręczane jedynie przesyłki, których waga nie przekracza 25 kg (dwadzieścia pięć), zaś rozmiar mieści się w następujących zakresach: 80x380x640 mm, lub 190x380x640 mm, lub 410x380x640 mm.
 3. Realizacja Zamówienia, w przypadku zapłaty przez Klienta za Towar oraz dostawę przed jego odbiorem (opcje określone jako: „przelew bankowy”, „płatność on-line”), rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sklepu wskazanym Klientowi w trakcie składania Zamówienia, lub potwierdzenia przez podmiot pośredniczący w obsłudze „płatności on-line”, złożenia przez Klienta nieodwołanego zlecania płatności.
 4. Realizacja zamówienia, w przypadku zamiaru zapłaty przez Klienta za Towar oraz dostawę przy odbiorze Towaru (opcja określona jako: „pobranie”), rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Realizacja zamówienia, w przypadku zamiaru zapłaty przez Klienta za Towar oraz dostawę przy odbiorze Towaru (opcja określona jako: „gotówka przy odbiorze”), rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Zakupione towary doręczane są pod adres podany w Formularzu zamówienia jako adres dostawy. W przypadku realizacji dostawy, zgodnie z wyborem Klienta, za pośrednictwem INPOST, przesyłka zostanie przekazana do odbioru w wybranym „Paczkomacie”.
 7. Kurier DHL oraz Inpost doręcza przesyłki w godzinach 9:00 – 16:00. Klient powinien uwzględnić godziny doręczania przesyłek i wskazać takie miejsce dostawy, aby istniała możliwość ich odbioru.
 8. Poczta doręcza przesyłki w godzinach 9:00 – 16:00. Klient powinien uwzględnić godziny doręczania przesyłek i wskazać takie miejsce dostawy, aby istniała możliwość ich odbioru.
 9. Sklep nie zobowiązuje Operatora pocztowego do telefonicznego powiadamiania Klienta przed próbą doręczenia przesyłki.
 10. W dniu przekazania Towaru Operatorowi pocztowemu do Klienta wysyłana jest informacja o nadanym numerze listu przewozowego Operatora pocztowego.
 11. Przy odbiorze przesyłki z Towarem (w przypadku doręczenia jej za pośrednictwem Poczty lub DHL lub kuriera Inpost), Klient powiniensprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
  - uszkodzenia mechanicznego zawartości;
  - niekompletności Towaru;
  - niezgodności przedmiotu doręczenia z zamówionym Towarem;
  Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji w celu prawidłowego dokonania dostawy Towaru.
 12. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i zabezpieczone na czas transportu. Przesyłki wysyłane do Klienta za pośrednictwem DHL są ubezpieczone do kwoty 5.000,- (pięć tysięcy) złotych.
 13. Doręczenie Towaru Klientowi następuje z siedziby Sklepu, albo z jednego z magazynów Sklepu, w celu skrócenia czasu dostawy Towaru.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność względem Sklepu za podanie nieprawidłowych danych adresowych, zgodnie z którymi ma zostać doręczona przesyłka. W przypadku, gdyby doręczenie Towaru z tej przyczyny przez Operatora pocztowego nie było możliwe, Klient zwróci na rzecz Sklepu rzeczywiście poniesione koszty transportu, wg cen Operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta przez Sklep o ich wysokości i przyczynie obciążenia nimi Klienta.

Rozdział V.             KOSZTY DOSTAWY.

 1. Dokładnie wyliczone koszty dostawy są każdorazowo wskazywane na Stronie internetowej poprzez wykonanie czynności „dodaj do koszyka” oraz określenie warunków i zasad dostawy.
 2. W przypadku jednoczesnego Zamówienia przez Klienta więcej niż jednej sztuki Towaru (bez względu na jego przynależność asortymentową), koszt dostawy może być naliczany odrębnie dla każdego z Towarów, chyba że Sklep przesyła Towar do Klienta z tego samego magazynu Sklepu. Klient w trakcie składania Zamówienia informowany jest o całkowitej wysokości kosztów transportu, zawsze przed wyrażeniem woli związania się umową.
 3. W przypadku zamówienia towarów znajdujących się w różnych magazynach zostaje naliczona dodatkowa opłata logistyczna, o której wysokości Klient jest informowany zawsze przed wyrażeniem woli związania się umową.
 4. W przypadku znacznych Zamówień Klient uprawniony jest do indywidualnej negocjacji cen kosztów transportu.
 5. Zapłata za zakupione Towary i formalności związane z zapłatą ceny w przypadku sprzedaży Towaru „za pobraniem” są dokonywane w miejscu odbioru zakupionego Towaru i prowadzi je przedstawiciel Operatora pocztowego, uprawniony do odbioru od Klienta ceny Towaru oraz innych opłat wynikających z uzgodnienia z Klientem, w tym kosztów doręczenia Towaru.
 6. W przypadku towarów wielkogabarytowych, tj. Towarów, których waga przekracza 30 kg, lub Towarów, których rozmiar opakowania przekracza 0,2 m3) naliczana jest dodatkowa opłata logistyczna, o której wysokości Klient jest informowany zawsze przed wyrażeniem woli związania się umową.
 7. Koszty dostawy, określone w kwotach brutto, podane są na stronie w zakładce: Opcje i koszty dostawy.

Rozdział VI.            CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 1. Czas realizacji Zamówienia przez Sklep wynosi nie dłużej niż 14 dni, w przypadku doręczania Towarów oznaczonych na Stronie internetowej jako „dostępne”, oraz nie dłużej niż 21 dni, w przypadku doręczania Towarów oznaczonych na Stronie internetowej jako „na zamówienie”. W pozostałych przypadkach czas realizacji Zamówienia uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.
 2. Czas realizacji Zamówienia, określony w ust. 1 powyżej, może zostać zmieniony jedynie w drodze indywidualnych ustaleń Sklepu i Klienta.
 3. DHL obowiązany jest doręczyć Klientowi przesyłkę w terminie dwóch dni roboczych od dnia jej otrzymania od Sklepu.
 4. Poczta obowiązana jest doręczyć Klientowi przesyłkę w terminie czterech dni roboczych od dnia jej otrzymania od Sklepu.
 5. Inpost obowiązany jest doręczyć Klientowi przesyłkę w terminie trzech dni roboczych od dnia jej otrzymania od Sklepu.
 6. Towary doręczane za pośrednictwem kuriera, których waga przekracza 30 kg, są doręczane bez ich wnoszenia do lokalu Klienta, tj. są doręczane przed budynkiem, w którym znajduje się lokal.
 7. Informacja dotycząca przybliżonego terminu przekazania Towaru do doręczenia Operatorowi pocztowemu znajduje się na Stronie internetowej obok oferowanego Towaru.
 8. W przypadku zamiaru zapłaty ceny (oraz ewentualnych kosztów transportu) w formie płatności przelewem, termin realizacji Zamówienia wydłuża się proporcjonalnie o czas realizacji przelewu. W przypadku wyboru formy płatności ratalnej, termin realizacji Zamówienia wydłuża się proporcjonalnie o czas przygotowania i podpisania umowy w tym zakresie.
 9. W przypadku realizacji Zamówienia, obejmującego więcej niż jeden Towar, zostanie ono zrealizowane łącznie, w terminie określonym dla Towaru, którego realizacja jest odsunięta w czasie najdalej.
 10. Przepis ust. 9 powyżej nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Towary wysyłany jest z różnych magazynów Sklepu.
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, możliwe jest rozdzielenie Zamówienia i jego realizacja częściami, jednakże wiąże się to dla Klienta z obowiązkiem zapłaty dodatkowych kosztów transportu zgodnie z cennikiem, określonym w V. Rozdziale Regulaminu, o którym to koszcie Klient zostanie poinformowany przed wyrażeniem woli związania się umową. Rozdzielenie zamówienia wymaga każdorazowo wyraźnej dyspozycji Klienta.

Rozdział VII.           ODBIÓR OSOBISTY.

 1. Zamówione Towary można odbierać osobiście w jednym z Punktów odbioru osobistego.
 2. Odbiór jest możliwy po wcześniejszym potwierdzeniu przez Sklep w formie e-mail dostępności danego asortymentu w Punkcie odbioru osobistego.
 3. Jeżeli Towar nie znajduje się fizycznie w wybranym do odbioru Punkcie odbioru osobistego Klient pokryje koszt przesłania Towaru do tego Punktu, zgodnie z cennikiem zawartym w Rozdziale V. Regulaminu, o którym to koszcie Klient zostanie poinformowany przed wyrażeniem woli związania się umową.

Rozdział VIII.          ZAKUPY NA RATY.

 1. Sklep dopuszcza możliwość dokonywania przez Klientów zakupów w formie ratalnej, towarów o cenie przekraczającej 300,- zł, za pośrednictwem spółki PLATFORMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stobnie, 72-002 Dołuje, przy ul. Stobno 9A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386890, zwanej dalej: Platforma lub Platforma sp. z o.o.
 2. Przez proces zakupu na raty prowadzi Klienta odpowiedni symulator (po kliknięciu opcji: „na raty”) prowadzony przez Platformę.
 3. Po zawarciu przez Klienta i Platformę umowy, Sklep przystąpi do realizacji Zamówienia.

Rozdział IX.            REKLAMACJE.

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi (zgodnie z ustawą Kodeks cywilny) oraz z tytułu niezgodności towaru z umową zawartą z Konsumentem (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, w szczególności Rozdziale 5a).
 2. Zasady realizacji uprawnień z tytułu rękojmi oraz z tytułu braku zgodności Towaru z umową określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność za zgodność z Umową świadczenia na rzecz Konsumenta.
 4. Określa się następująco zasady wnoszenia przez Klienta reklamacji:
  a) Klient zobowiązany jest doręczyć Towar do Sklepu z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, który na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu;
  b) Klient winien wskazać, w jaki sposób domaga się usunięcia wad Towaru;
  c) Klient winien wyjaśnić w jakim zakresie według niego Towar jest dotknięty wadami, chyba że w sposób oczywisty wynika to z okoliczności, a ponadto dołączyć kopię dowodu zakupu Towaru lub w inny sposób udowodnić fakt zakupu Towaru w Sklepie; w przypadku niewskazania w jaki sposób Towar jest niezgodny z Umową, lub niedołączenia kopii dowodu zakupu albo niewykazania zakupu w Sklepie w inny sposób, Sklep wyznaczy Klientowi 7-dniowy termin do usunięcia braków, zaś po bezskutecznym upływie tego terminu zwróci Towar Klientowi;
  d) Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Termin 14.-dniowy może ulec proporcjonalnemu wydłużeniu, jeżeli Sklep dokona uzasadnionego wezwania Klienta, na zasadach określonych w lit. c powyżej.
 5. W Przypadku wnoszenia reklamacji przez Konsumenta jest on zobowiązany udostępnić Towar podlegający naprawie lub wymianie, zaś Sklep odbierze Towar od Konsumenta na swój koszt.
 6. Towary oferowane przez Sklep posiadają wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży oraz są objęte gwarancją producenta, jeżeli zostanie to wyraźnie określone w opisie Towaru lub wynika z publicznych oświadczeń producentów.
 7. Zasady realizacji roszczeń Klienta wynikających z gwarancji określa gwarant.
 8. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej realizowanej w oparciu o dokument gwarancyjny producenta Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wraz z reklamowanym Towarem przesłać do Sklepu:
  a) oryginał karty gwarancyjnej,
  b) kopię dowodu zakupu,
  c) formularz reklamacyjny, którego wzór dostępny jest na Stronie internetowej,
  d) inne dokumenty, jeżeli wynika to z dokumentu gwarancyjnego.
 9. Celem sprawnego i celowego prowadzenia postępowania reklamacyjnego na podstawie gwarancji wskazany jest uprzedni kontakt telefoniczny lub w formie e-mail z BOK lub z gwarantem. Sklep nie uzależnia prowadzenia postępowania reklamacyjnego od dokonania uprzedniego kontaktu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 10. Określa się następująco zasady związane z realizacją przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji producenta Towaru w przypadku ich realizacji przez Klienta za pośrednictwem Sklepu:
  a) Klient zobowiązany jest doręczyć Towar do Sklepu, który na czas transportu powinien być właściwie zabezpieczony, jeżeli jest doręczany za pośrednictwem firm świadczących usługi transportowe lub pocztowe. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu;
  b) w przypadku niedołączenia dokumentów, o których mowa w ust.6 powyżej i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Klientowi na usunięcie tego braku (nie krótszego niż 7 dni) Sklep nie będzie realizował reklamacji, a Towar odeśle na koszt Klienta w terminie 7 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynie termin na usuniecie braków przez Klienta;
  c) w przypadku istnienia wad objętych gwarancją i wykonania napraw w tym zakresie, Towar zwracany jest Klientowi za pośrednictwem DHL na koszt Sklepu, niezwłocznie po jego zwrocie przez producenta, lub bezpośrednio przez producenta Towaru po jego naprawie, nie później jednak niż w terminach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz umowy gwarancyjnej.
 11. Dla wybranych towarów istnieje możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji.
 12. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jeżeli obie Strony wyrażą na to zgodę.

Rozdział X.             ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU.

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, składając oświadczenie w tym przedmiocie, w terminie czternastu dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w terminie.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Extramarket.pl sp. z o. o. spółka komandytowa, 35-082 Rzeszów, ul. Połonińska 25, lub na adres e-mail: kontakt@elektrosalon.pl .
 3. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail, Sklep niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia, w formie pliku PDF na adres e-mail podany przez Konsumenta.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru znajduje się na Stronie internetowej oraz jest doręczany Konsumentowi przed wyrażeniem woli związania się umową.
 5. W przypadku skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem Sklepu. To, co Konsument i Sklep wzajemnie sobie świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza, że na przestrzeni czasowej od przekazania Towaru Konsumentowi nie może nastąpić:
  a) mechaniczne uszkodzenie Towaru, lub
  b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe jest wyłącznie przyczyną wad Towaru.
 6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.
 7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu. Jeżeli nie jest to niemożliwe Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sklepu, tj.: Extramarket.pl sp. z o. o. spółka komandytowa, 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 2.
 8. Sklep zwraca Konsumentowi również koszty doręczenia Towaru Konsumentowi, z tym jednak zastrzeżeniem, że Sklep zwraca kwotę najtańszego sposobu doręczenia Towaru Konsumentowi oferowanego na etapie zawierania Umowy, jeżeli Konsument wybrał droższy sposób dostawy.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zaś w przypadkach:
  a) umowy, której przedmiotem jest Towar w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względów ochrony zdrowia lub higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Zawarte w Rozdziale X Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Rozdział XI.            KONTAKT.

 1. Pracownicy Sklepu prowadzą obsługę Klientów pod numerem telefonu: +48 531 777 477 (koszt połączenia – wg stawki operatora), oraz w formie e-mail pod adresem: kontakt@elektrosalon.pl .
 2. Obsługa Klienta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rozdział XII.       INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi jest Sklep. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres e-mail: kontakt@extramarket.pl lub telefonując pod numer: 531 777 377.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu związanym z:
 • realizacją umowy o świadczenie usług elektronicznych /obsługa Konta/ oraz umowy sprzedaży, którą Klient zawiera ze Sklepem /w tych przypadkach, gdy Klient taką umowę zawiera/;
 • marketingiem bezpośrednim usług Sklepu, w tym przesyłaniem Klientom informacji o produktach Sklepu, promocjach i najnowszych ofertach /w tych przypadkach, gdy Klient wyraził na to zgodę/

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej także RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych lub umowy sprzedaży),
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Sklepie - takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny)
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przetwarzanie danych jest potrzebne w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług Sklepu - co stanowi jego prawnie uzasadniony interes).

  4. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą lub mogą być te podmioty, którym Sklep ma  obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (organy publiczne, w szczególności ZUS, US), a także podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi hostingowe, prawne, księgowe, serwisowe, doradcze, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, w takim zakresie jaki będzie konieczny dla bieżącego funkcjonowania Sklepu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz dla realizacji umowy.

  5. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w okresie realizacji umowy, a po tym okresie nie dłużej niż jest to konieczne dla dochodzenia, ustalenia ewentualnych roszczeń lub podejmowania przed nimi obrony, wynikających z umowy sprzedaży lub przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora. Dane osobowe w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie przez Sklep informacji o produktach Sklepu, promocjach i najnowszych ofertach.

  6. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

  7. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

  8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne dla celów marketingu usług Sklepu. Podanie danych osobowych dla celów wykonywania umowy jest dobrowolne, ale bez podania tych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe.
PRAWO SPRZECIWU

W odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych wskazanej powyżej - tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie.

Rozdział XIII.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.
 1. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sklepowi, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sklepowi rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 2. Sklep, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji, co najmniej 20 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 3. Klient zobowiązany jest powstrzymać się przed umieszczaniem na Stronie internetowej treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich. Sklep uprawniony będzie do uniemożliwienia Klientowi korzystania z usług Sklepu w przypadku naruszania przez Klienta postanowień powyższych, a także w przypadku wielokrotnego składania Zamówień bez zamiaru ich realizacji.
 4. Strony są zwolnione z odpowiedzialności z powodu siły wyższej, przez okres jej trwania. Za siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności: klęski żywiołowe, nieprzewidziane strajki, itp.
 5. Przyjęcie przez Klienta przesyłki z Towarem bez zastrzeżeń jednoznaczne jest z niewystępowaniem zewnętrznych fizycznych uszkodzeń produktu oraz jego kompletności w zakresie w jakim możliwa jest ocena tego stanu przez Klienta.
 6. Strony wyłączają uprawnienia wynikające z rękojmi za wady Towaru. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o wprowadzeniu zmian na Stronie internetowej. Zmiany są jednak bezskuteczne w stosunku do Klientów, którzy zawarli umowy ze Sklepem przed wejściem w życie zmian Regulaminu, chyba że złożą oświadczenie, że akceptują postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 8. W przypadku zwrotu towaru i uszkodzenia go w trakcie transportu na skutek niewłaściwego zapakowania Klient ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 r.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć