INFOLINIA 531 777 377
REKLAMACJE 531 777 477
0 szt
0.00 zł
Strona główna RODO - Informacja o Danych Osobowych
2018-05-24

RODO - Informacja o Danych Osobowych

 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Extramarket.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000305447 (zwana dalej także: Administratorem). Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres e-mail:kontakt@extramarket.pl lub telefonując pod numer: 531 777 37

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z:

  • marketingiem bezpośrednim usług Administratora, w tym przesyłaniem Państwu informacji o produktach Administratora, promocjach i najnowszych ofertach;

  • ewentualną realizacją umowy sprzedaży, którą możecie Państwo zawierać z Administratorem.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  • w przypadku zawarcia umowy:

  • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej także RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych lub umowy sprzedaży),

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze - takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny)

  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przetwarzanie danych jest potrzebne w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług Administratora - co stanowi jego prawnie uzasadniony interes)

  • w przypadku marketingu bezpośredniego usług Administratora:

  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie danych jest potrzebne w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług Administratora - co stanowi jego prawnie uzasadniony interes).

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą lub mogą być te podmioty, którym Administrator ma  obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (organy publiczne, w szczególności ZUS, US), a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe, prawne, księgowe, serwisowe, doradcze, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, w takim zakresie jaki będzie konieczny dla realizacji ewentualnej umowy. W przypadku marketingu usług Administratora odbiorcami danych mogą być podmioty przygotowujące akcje promocyjne Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe, obsługi serwerów pocztowych.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy, a po tym okresie nie dłużej niż jest to konieczne dla dochodzenia, ustalenia ewentualnych roszczeń lub podejmowania przed nimi obrony, wynikających z umowy sprzedaży lub przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora związanych z zawartymi z Państwem umowami. Dane osobowe w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie przez Administratora informacji o produktach Administratora, promocjach i najnowszych ofertach.

6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne dla celów marketingu usług Administratora. Podanie danych osobowych dla celów wykonywania umowy jest dobrowolne, ale bez podania tych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe.

PRAWO SPRZECIWU

W odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych wskazanej powyżej - tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie.